PÕHIMÄÄRUS

 

1.      ÜLDSÄTTED

 

1.1         Nõgiaru lasteaed (edaspidi lasteaed) on Nõo Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaallasteaed.

1.2         Lasteaia asukoht on Nõo tn 10, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartumaa, postiindeks 61601.

1.3         Lasteaed teenindab Nõo Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kinnitatud teeninduspiirkonnas elavaid lapsi.

1.4         Laste lasteaeda vastuvõtu, väljaarvamise ning lapsevanema poolt toidu- ja õppekulu tasumise korra kehtestab vallavalitsus.

1.5         Lasteaed juhindub oma tegevuses Koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja lasteaia põhimäärusest.

1.6         Lasteaed võimaldab koolieast noorematele lastele päevahoidu ja alushariduse omandamist.

1.7         Lasteaed toetab lapse perekonda soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

                                      

2.                  LASTEAIA PÕHIÜLESANNE

 

2.1.            Luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennast usaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav.

2.2.            Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

 

 

3. Õppekeel

3.1.    Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

3.2.   Õppeaasta algab 1.septembril ja kestab uue õppeaasta alguseni järgmisel kalendriaastal. Süvendatud õppetöö toimub 1.septembrist- 31.maini. Õpitu kinnistamine 1 juunist- 31 augustini.

 

4. Struktuur

4.1 Lasteaias on liitrühm

4.2  Liitrühmas käivad lapsed vanuses 2-7 aastat.

 

5. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS

5.1 Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale.

5.2 Lasteaia õppekava kinnitab juhataja pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

5.3 Lasteaias on  rühmal oma tegevus- ja päevakava, mille koostamise aluseks on alushariduse raamõppekava. Lasteaia tegevus- ja päevakavad kinnitab juhataja.

5.4 Lasteaia õppekava läbinuile annab lasteaed välja sellekohase õiendi.

5.5 Lasteaia lahtioleku aja kehtestab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

 

 

6. LAPSED JA LAPSEVANEMAD

 

6.1 Laste õigused:

6.1.1 lastel on õigus lasteaias vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

 

6.2 Vanematel on õigus:

6.2.1 tuua last lasteaeda ja viia sealt ära neile sobival ajal lasteaia päevakava järgides;

6.2.2 tutvuda õppe- ja päevakavaga;

6.2.3 saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;

6.2.4 nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;

6.2.5 osaleda lasteaia töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu.

 

6.3 Vanemad on kohustatud:

6.3.1 looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;

6.3.2 kinni pidama lasteaia päevakavast, laste tervisekaitse ja terviseedendamise nõuetest.

 

7. PERSONAL JA JUHTIMINE

 

7.1. Lasteaia personaliks on pedagoogid, ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad. Lasteaia personali miinimumkoosseisu kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega, millest lähtuvalt määrab lasteaia personali koosseisu lasteaia juhataja.

7.2. Personali õigused, kohustused ja vastutus on kindlaks määratud töölepingute, ametijuhendite ja töösisekorra eeskirjadega.

7.3. Personaliga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud lasteaia juhataja.

 

 

 

7.4. Juhataja:

 

7.4.1 lasteaia juhataja valitakse avaliku konkursi alusel ja konkursi võitnud isiku kinnitab kuni viieks aastaks ametisse vallavalitsus.

7.4.2.juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik;

7.4.3. lasteaia juhataja ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;

7.4.4.  juhataja on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal; 7.4.5. juhataja kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;

7.4.6. juhataja on aruandekohustuslik lasteaia hoolekogu ja vallavalitsuse ees.

 

7.5 Pedagoogid:

 

7.5.1 pedagoogid loovad lasteaias tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning hoolitsevad laste elu ja tervise eest;

7.5.2. pedagoogid on kohustatud nõustama lastevanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;

7.5.3. õpetajate vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul;

7.5.4. õpetajate kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine, mille tingimused ja kord on kinnitatud haridus- ja teadusminister määrusega.

7.5.5 pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks ettepanekute tegemine.

8. Hoolekogu

 

8.1 Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse vastavust laste arengule ja huvidele.

8.2 Lasteaia iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu ühe isiku. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates. Hoolekogu kinnitatakse üheks õppeaastaks.

8.3 Hoolekogu:

8.3.1 kuulab ära juhataja aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

8.3.2 annab juhatajale ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

8.3.3 teeb juhatajale ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

8.3.4 osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

8.3.5 otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse ja teeb ettepanekuid lapsevanema osalustasu suuruse kohta;

8.3.6 otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

8.4 Hoolekogul on õigus saada juhatajalt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

8.5 Nõgiaru Lasteaia  hoolekogu töökorralduse aluseks on hoolekogu koosoleku poolt 08.09.2005 kinnitatud hoolekogu põhimäärus.

 

9. LASTEAIA PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMINE JA MUUTMINE

9.1 Lasteaia põhimääruse kinnitamine ja selle muutmine toimub vallavolikogu poolt.